Regulamin sklepu internetowego

Leifheitsklep.pl

§ 1 Obowiązywanie Regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje wszelkie sprawy związane z korzystaniem ze sklepu internetowego leifheitsklep.pl (dalej „Sklep”) i z nabywaniem produktów Leifheit Polska (zdefiniowaną poniżej) w Sklepie.

2. Niniejszy Regulamin może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany oraz ściągany ze strony internetowej Sklepu jako plik PDF.

§ 2 Informacje ogólne

1. Sklep prowadzony jest przez spółkę Leifheit Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435598, REGON: 146335316, NIP: 5272685204, kapitał zakładowy 200.000 PLN (dalej: „Leifheit Polska”).

2. Kupującym w Sklepie może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Kupujący” lub „Klient”).

3. Każdy Kupujący dokonujący zakupów w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego zasadami.

4. Kupujący może skontaktować się z Leifheit Polska pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, oraz pod adresem e-mail info@leifheitsklep.pl.

5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne. Polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu zawiera wymagania techniczne oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Sklepu.

6. Polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu reguluje kwestie dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych.

7. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Sklepu treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje, uznanych powszechnie za obraźliwe, jak również o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym. Klienci mogą jednak zamieszczać opinie o produktach znajdujących się w Sklepie, przy zachowaniu powyższych zasad. 8. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu i produktów w nim zamieszczonych należy składać pisemnie lub mailem na adresy wskazane w ust. 4 powyżej. Leifheit Polska nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

9. Jeżeli Klient założył konto w Sklepie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Leifheit Polska nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

§ 3 Oferta, przyjęcie oferty i zawarcie umowy

1. Z chwilą rejestracji w Sklepie albo z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w

Sklepie dochodzi do zawarcia pomiędzy Leifheit Polska a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpocznie swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane. 2. Prezentowanie produktów na stronach Sklepu nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

3. Przez złożenie zamówienia Kupujący składa Leifheit Polska ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży, zamówienia produktów, dokonania płatności oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne na stronach internetowych Sklepu.

4. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Leifheit Polska niezwłocznie prześle na wskazany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie jej otrzymania. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Leifheit Polska.

5. Oferta Kupującego wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Leifheit Polska nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Kupującego potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Leifheit Polska. Do maila potwierdzającego wysłanie produktu zostanie załączony plik PDF zawierający treść niniejszego Regulaminu wraz z formularzem uprawniającym do odstąpienia od umowy sprzedaży.

6. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez Leifheit Polska i przesyłana Kupującemu mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Umowa sprzedaży produktu w Sklepie dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Kupującego oferty, która została następnie przyjęta przez Leifheit Polska. W pozostałym zakresie Leifheit Polska może swobodnie zmieniać ceny produktów oferowanych w Sklepie. Ceny zawierają wszystkie podatki (w tym VAT), cła oraz opłatę KGO.

Wszystkie promocje i oferty specjalne mają charakter czasowy. O czasie ich trwania decyduje Leifheit Polska. Promocje oraz kody rabatowe nie łączą się.

8. Umowy sprzedaży produktów zawierane są wyłącznie w języku polskim.

§ 4 Dostawa produktów

1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2. Dostawa wszystkich zamówionych produktów w Sklepie (niezależnie od wartości danej dostawy) jest bezpłatna (z zastrzeżeniem § 6.1.c poniżej).

3. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Termin dostawy wynosi do 4 dni roboczych od daty przesłania Kupującemu przez Leifheit Polska potwierdzenia, o którym mowa w § 3.5 powyżej.

5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą weryfikowane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta, odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.

§ 5 Płatności

1. Kupujący przy składaniu zamówienia może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a. Przelew, za pośrednictwem systemu Przelewy24;

b. Płatność kartą kredytową;

c. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayPal;

d. Płatność przy odbiorze;

2. Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24 jest dokonywana w chwili składania zamówienia w systemie Przelewy24. Po wybraniu Przelewy24, jako formy płatności, Kupujący zostanie przekierowany do strony internetowej Przelewy24. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na stronę internetową Sklepu. 2. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal jest dokonywana w chwili składania zamówienia w systemie PayPal. Po wybraniu PayPal, jako formy płatności, Kupujący zostanie przekierowany do strony internetowej PayPal. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na stronę internetową Sklepu.

4.5. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Kupujący ponosi koszty z tym związane.

5.6. Dostarczony produkt pozostaje własnością Leifheit Polska do chwili całkowitej zapłaty. 6.7. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są faktury VAT. Klient, który złożył zamówienie w Sklepie, może otrzymać od nas, na wskazany przez siebie adres e-mail,

fakturę elektroniczną. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez kontakt z nami na adres email info@leifheitsklep.pl.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie, postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Leifheit Polska formularz odstąpienia stanowiący Załącznik do Regulaminu. Wskazane jest podanie przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy: (1) datę zamówienia; (2) numer zamówienia, co ułatwi i przyspieszy zwrot wzajemnych świadczeń. Zdanie poprzednie ma formę jedynie wskazówki i nie wpływa na skuteczność odstąpienia od umowy z pominięciem rekomendowanego opisu.

3. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy odstąpienia na adres e-mail: info@leifheitsklep.pl. Wysyłanie formularzy w wersji papierowej nie jest wymagane.

4. Zwrot produktu w ramach prawa odstąpienia powinien zostać wysłany przez Klienta na następujący adres:

OlzaLogistic - Leifheit AG

ul. Kościuszki 33

43-400 Cieszyn

Polska

z dopiskiem leifheitsklep.pl.

5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia, umowę sprzedaży produktu uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot produktu za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym produkt uznaje się za niezwrócony).

7. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu zostanie dokonany przez Leifheit Polska niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot ceny dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient. Jeżeli Klient zapłacił za produkt przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o ile Klient wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Klient nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, wówczas Leifheit Polska wyśle do Klienta e-mail na podany przez niego adres mailowy z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot.

8. Sklep nie weryfikuje, z jakiego rachunku bankowego nastąpiła płatność za produkty zamówione w Sklepie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego produktu do Leifheit Polska.

§ 7 Reklamacja produktów

1. Leifheit Polska zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy

sprzedaży produktów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży w zakresie rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Natomiast, jeżeli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego), a reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 2 poniżej.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Leifheit Polska Sp. z o.o., Ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, lub na następujący adres e-mail: info@leifheitsklep.pl. 3. Składając reklamację wskazane jest: (1) opisanie wady produktu wraz z dokumentacją zdjęciową (jeśli możliwe jest jej dokonanie); (2) podanie numeru zamówienia; (3) podanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (tj. wymiana produktu lub usunięcie wady) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (4) podanie danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Zdanie poprzednie ma formę jedynie wskazówek i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem rekomendowanego opisu. Kupujący zobowiązany jest przesłać produkt na adres wskazany w ust. 2 powyżej, jeśli Leifheit Polska uzna to za konieczne. W takim przypadku koszt przesyłki zwracany jest przez Leifheit Polska. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w ust. 2 powyżej za pobraniem nie będzie akceptowane.

4. Leifheit Polska, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Leifheit Polska poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Leifheit Polska nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

5. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący, składając reklamację, może: a. żądać usunięcia wady; albo

b. żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad; albo

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; albo

d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (od umowy sprzedaży nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

6. Leifheit Polska jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Leifheit Polska może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z

umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, Leifheit Polska może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Leifheit Polska albo Leifheit Polska nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

8. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Leifheit Polska usunięcia wady, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Leifheit Polska.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. 11. Leifheit Polska odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

12. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; b. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

c. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).

13. Gwarancja jakości na produkty kupowane w Sklepie jest udzielana przez producenta wyłącznie na sprzęt przeznaczony do użytku domowego przez konsumentów. Gwarancja producenta nie jest udzielana na sprzęt kupowany przez podmioty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie gwarancji załączonym do danego sprzętu.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Leifheit Polska odpowiada za ewentualne szkody powstałe w związku z naruszeniem jej obowiązków wynikających z umowy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach produktów lub instrukcjach dołączonych do produktów. Leifheit Polska nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z przeznaczeniem produktów lub wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

§ 9 Zasady zamieszczania opinii w Sklepie

1. Wyłącznie zarejestrowany Klient (tj. posiadający konto) w Sklepie ma prawo zamieszczania swoich opinii dotyczących produktów znajdujących się na stronach Sklepu. Opinie oznaczają zamieszczone w Sklepie przez zarejestrowanego Klienta oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek inne informacje, zawierające subiektywną ocenę Klienta o produktach. Opinie mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim. 2. W celu zamieszczenia opinii w Sklepie, Klient może posłużyć się pseudonimem (nick) oznaczającym nazwę podaną przez Klienta, którą posłużył się dla zamieszczenia swojej opinii i która nie może zostać zmieniona w przyszłości.

3. Klient zamieszczając opinie w Sklepie wyraża zgodę na to, aby Leifheit Polska lub osoby upoważnione przez Leifheit Polska kontaktowali się z Klientem w związku z treściami zamieszczanymi w Sklepie.

4. Leifheit Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opinie zamieszczane przez Klientów w Sklepie.

5. Klient zamieszczając opinie w Sklepie zapewnia i oświadcza, że opinie: a. są wynikiem jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne); b. są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

c. nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Klient zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać opinii:

a. świadomie fałszywych, nieścisłych lub wprowadzających w błąd;

b. naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa, prawa do publikacji lub prywatności; c. posiadających charakter zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę;

d. z tytułu których Klient otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia (w tym nieodpłatne);

e. zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki albo reklamy lub linki do innych produktów lub do innych stron internetowych.

7. Z momentem zamieszcza treści w Sklepie (np. opinii o produktach), które mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Sklepie udziela Leifheit Polska niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Leifheit Polska z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Sklepie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wykorzystywanie w całości lub w części, kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz sprzedaży lub dystrybucji uzyskanych treści oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii; utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu; wprowadzanie do pamięci komputera; wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), udostępnianie egzemplarzy treści oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie; udzielanie przez Leifheit Polska innym osobom dalszych licencji na korzystanie z treści na wszystkich wskazanych w Regulaminie polach eksploatacji.

8. Klient zezwala na rozpowszechnianie i korzystanie przez Leifheit Polska z praw

majątkowych zależnych do treści oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Leifheit Polska opartych na jakichkolwiek prawach do treści zamieszczonych w Sklepie (w tym opinii), jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Leifheit Polska przed takimi roszczeniami, w szczególności Klient zobowiązany jest wstąpić w miejsce Leifheit Polska do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Leifheit Polska do toczących się przeciwko Leifheit Polska postępowań. Ponadto, Klient będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Leifheit Polska kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

10. Leifheit Polska nie redaguje opinii zamieszczanych przez zarejestrowanych Klientów, lecz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, streszczania lub kasowania całości lub części opinii, usunięcia lub odmowy publikacji opinii, w każdym czasie, w szczególności w sytuacji, gdy opinie zawierają:

a. informacje obraźliwe, faszystowskie, pornograficzne, dyskryminujące, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc;

b. odwołania lub linki do innych produktów, stron lub firm;

c. reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty, adresy stron internetowych, adresy e-mail, adresy URL, numery telefonów, adresy pocztowe lub inne formy danych kontaktowych; d. informacje nierzeczowe.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Leifheit Polska. Leifheit Polska przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie. Poprzez dane osobowe należy rozumieć informacje pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej. 3. Leifheit Polska podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Klientów.

4. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Leifheit Polska zostały określone w Polityce Prywatności.

5. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Leifheit Polska może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin poprzez udostępnienie w Sklepie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym, chyba że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Leifheit Polska zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Sklepie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.