PoradyOpublikowano 03.01.2020

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

DLA PRODUKTÓW LEIFHEIT

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu firmy Leifheit!

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że wszystkie oferowane przez nas towary są produkowane z wykorzystaniem najwyższej jakości surowców i materiałów. Swoim Klientom chcemy zapewnić przyjemność kupowania i radość z użytkowania produktów najwyższej jakości. Dbając o zadowolenie naszych Klientów dokładamy wszelkich starań, aby zakupione przez Państwa towary wyróżniały się solidnością wykonania, a w przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad, mogli Państwo skorzystać z uprawnień zapewnionych przez nas w niniejszej Gwarancji.

Dane Gwaranta

 1. Leifheit AG z siedzibą w Nassau, Niemcy (adres: Leifheitstraße 1, 56377 Nassau), która posiada spółkę zależną na terenie Polski pod firmą Leifheit Polska sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa („Gwarant” lub „Leifheit”) wydaje kupującym będącym konsumentami (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) („Kupujący”) niniejszy dokument gwarancyjny określający obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego oraz zasady skorzystania z gwarancji („Gwarancja”). Gwarancja nie jest udzielana na rzecz podmiotów profesjonalnych – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Produkty Leifheit przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego.
 2. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad w produktach niezakupionych w naszym oficjalnym sklepie internetowym lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce, uprzejmie prosimy o kierowanie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady bezpośrednio do sprzedawcy, u którego zakupili Państwo dany produkt.

Zakres Gwarancji

 1. Postanowienia niniejszej Gwarancji obejmują wyłącznie produkty zakupione w naszym oficjalnym sklepie internetowym firmy Leifheit pod adresem: www.leifheitsklep.pl lub
  w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce, których aktualna lista znajduje się tutaj („Produkty”).
 2. Gwarant nie świadczy usług pogwarancyjnych po okresie Gwarancji.

Produkty objęte Gwarancją

 1. Leifheit udziela Kupującemu Gwarancji na prawidłowe działanie Produktów zakupionych przez Kupującego od Gwaranta w sklepie internetowym pod adresem www.leifheitsklep.pl („Sklep”) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce.
 2. Każdy zakupiony Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją.

Okres Gwarancji

 1. Okres Gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu danego Produktu w Sklepie.
 2. Na określone Produkty jest udzielana Gwarancja na okres 3 lat albo 5 lat od daty zakupu Produktu. Wszelkie szczegóły w zakresie okresów Gwarancji są określone przy zakupie danego Produktu.

Zakres ochrony gwarancyjnej

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie i dotyczą uszkodzeń wynikających z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych Produktów.
 2. Gwarancja nie przysługuje, jeśli:
 3. wygasł Okres Gwarancji;
 4. Produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, w tym z instrukcją obsługi załączoną do Produktu;
 5. Produkt był użytkowany pomimo jego widocznego uszkodzenia;
 6. wady Produktu powstały na skutek niewłaściwych prac konserwacyjnych lub zaniechania czynności konserwacyjnych przez Kupującego;
 7. Produkt był demontowany, modyfikowany lub naprawiany przez osoby nieuprawnione;
 8. Produkt zawiera uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem);
 9. wady Produktu powstały wskutek prac bądź składowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, tj. dużej wilgotności, zapylenia, w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze otoczenia;
 10. wady Produktu powstały na skutek stosowania przez Kupującego nieoryginalnych części zamiennych, osprzętu lub materiałów eksploatacyjnych albo na skutek kontynuowania pracy na niesprawnym Produkcie;
 11. uszkodzenia w transporcie są z Gwarancji wyłączone.
 12. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie.

Procedura zgłaszania wad Produktów

 1. Wykrytą lub ujawnioną wadę Produktu należy niezwłocznie (nie później niż w terminie
  7 dni od daty wykrycia) zgłosić w okresie Gwarancji pisemnie na adres mailowy: info.pl@leifheit.com wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja na podstawie Gwarancji”
  Do reklamacji prosimy zawsze załączyć dowód zakupu lub potwierdzenie zapłaty ceny za Produkt (np. przelew bankowy).
 2. Leifheit poinformuje o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Jeśli konieczne będzie odesłanie Produktu w celu oceny jego stanu, należy przesłać zapakowany Produkt na adres: OlzaLogistic- Leifheit AG, ul. Kościuszki 33, 43-400 Cieszyn, Polska.
 4. W razie uznania wady Produktu, Leifheit dokona usunięcia uznanej wady poprzez bezpłatną wymianę Produktu na nowy wolny od wad lub wymianę części zamiennej Produktu na nową wolną od wad. Sposób usunięcia wady Produktu zależy od jej charakteru i zakresu.
 5. W wypadku, gdy nie będzie Produktu w aktualnej ofercie Gwaranta celem jego wymiany, Klient otrzyma najbardziej zbliżony Produkt do zakupionego.
 6. W razie uznania reklamacji, Leifheit zobowiązuje się do wymiany Produktu na nowy wolny od wad (lub wymianę części zamiennej Produktu na nową wolną od wad) w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania od Kupującego wadliwego Produktu (jego części zamiennej), a gdy to nie jest konieczne, od daty uznania reklamacji lub w innym terminie uzgodnionym z Kupującym.
 7. Leifheit odmówi uznania reklamacji, jeżeli stwierdzi:
 8. okoliczności, o których mowa w 10 i 11 powyżej;
 9. wady inne niż wady tkwiące w sprzedanym Produkcie dotyczące uszkodzeń wynikających z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych;
 10. wygaśnięcie Okresu Gwarancji.
 11. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wymiana Produktu lub wymiana części zamiennych na nowe została wykonana przez nieuprawiony do tego podmiot inny niż Leifheit.

Odpowiedzialność

 1. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji za wady Produktu, jeżeli powstały one z przyczyn innych niż tkwiące w Produkcie w dniu jego zakupu,
  w szczególności nie ponosi on odpowiedzialności, gdy Kupujący eksploatował lub konserwował Produkt niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, oddał go do naprawy osobom nieupoważnionym z pominięciem Gwaranta, sam je naprawiał, a także używał części zamiennych, pochodzących od innych producentów niż Gwarant.

Postanowienia końcowe

 1. Gwarant nie wystawia duplikatów niniejszych Warunków Gwarancji.
 2. Niniejsza Gwarancja obowiązuje w stosunku do Produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oficjalnym sklepie internetowym firmy Leifheit pod adresem: www.leifheitsklep.pl lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce.

Zespół Leifheit