PoradyOpublikowano 03.01.2020

Warunki gwarancji

banner image

WARUNKI GWARANCJI

DLA PRODUKTÓW LEIFHEIT

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu firmy Leifheit!

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że wszystkie oferowane przez nas towary są produkowane z wykorzystaniem najwyższej jakości surowców i materiałów. Swoim Klientom chcemy zapewnić przyjemność kupowania i radość z użytkowania produktów najwyższej jakości. Dbając o zadowolenie naszych Klientów dokładamy wszelkich starań, aby zakupione przez Państwa towary wyróżniały się solidnością wykonania, a w przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad, mogli Państwo skorzystać z uprawnień zapewnionych przez nas

w niniejszej Gwarancji.

 

Dane Gwaranta

 

1. Leifheit AG z siedzibą w Nassau, Niemcy (adres: Leifheitstraße 1, 56377 Nassau),

(„Gwarant” lub „Leifheit”) wydaje kupującym będącym konsumentami

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (osoby fizyczne nieprowadzące

działalności gospodarczej) („Kupujący”) niniejszy dokument gwarancyjny określający obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego oraz zasady skorzystania z gwarancji („Gwarancja”). Leifheit posiada spółkę zależną na terenie Polski pod firmą Leifheit Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.

 

2. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad w produktach niezakupionych

w naszym oficjalnym sklepie internetowym lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce, uprzejmie prosimy o kierowanie roszczeń wynikających z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową bezpośrednio do sprzedawcy, u którego zakupili Państwo dany produkt.

 

Zakres Gwarancji

 

3. Postanowienia niniejszej Gwarancji obejmują wyłącznie produkty zakupione

w naszym oficjalnym sklepie internetowym firmy Leifheit Polska sp. z o.o. pod

adresem: www.leifheitsklep.pl lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce, których aktualna lista znajduje się tutaj („Produkty”).

 

4. Gwarancja obowiązuje tylko względem osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Produkty Leifheit przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego.

Gwarancja nie jest udzielana na rzecz podmiotów profesjonalnych – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W celu uniknięcia wątpliwości, Gwarancja nie

obowiązuje względem przedsiębiorców – osób fizycznych zawierających umowę

bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej.

 

5. Gwarant nie świadczy usług pogwarancyjnych po okresie Gwarancji.

 

Produkty objęte Gwarancją

 

6. Leifheit udziela Kupującemu Gwarancji na prawidłowe działanie Produktów

zakupionych przez Kupującego w sklepie internetowym pod adresem:

www.leifheitsklep.pl („Sklep”) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce.

 

7. Każdy zakupiony Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem

i funkcją.

 

Okres Gwarancji

 

8. Okres Gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu danego Produktu w Sklepie lub

w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży u dystrybutora Leifheit w Polsce.

 

9. Na określone Produkty jest udzielana Gwarancja na okres 3 lat albo 5 lat od daty zakupu Produktu. Wszelkie szczegóły w zakresie okresów Gwarancji są określone przy zakupie danego Produktu.

 

Zakres ochrony gwarancyjnej

 

10. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie i dotyczą uszkodzeń wynikających z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych Produktów.

 

11. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

12. Gwarancja nie przysługuje, jeśli:

 

a. wygasł Okres Gwarancji;

 

b. Kupujący nie dokonał niezwłocznego zgłoszenia wady zgodnie z pkt. 15

niniejszej Gwarancji;

 

c. Produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, w tym z instrukcją

obsługi załączoną do Produktu;

 

d. Produkt był użytkowany pomimo jego widocznego uszkodzenia;

 

e. wady Produktu powstały na skutek niewłaściwych prac konserwacyjnych lub

zaniechania czynności konserwacyjnych przez Kupującego;

 

f. Produkt był demontowany, modyfikowany lub naprawiany przez osoby

nieuprawnione;

 

g. Produkt zawiera uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia,

odkształcenia spowodowane uderzeniem);

 

h. wady Produktu powstały wskutek prac bądź składowania w niekorzystnych

warunkach atmosferycznych, tj. dużej wilgotności, zapylenia, w zbyt niskiej lub

zbyt wysokiej temperaturze otoczenia;

 

i. wady Produktu powstały na skutek stosowania przez Kupującego

nieoryginalnych części zamiennych, osprzętu lub materiałów eksploatacyjnych

albo na skutek kontynuowania pracy na niesprawnym Produkcie;

 

j. wady Produktu lub uszkodzenia powstały w transporcie.

 

13. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie.

 

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego

wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.

 

Procedura zgłaszania wad Produktów

 

15. Wykrytą lub ujawnioną wadę Produktu należy niezwłocznie (nie później niż

w terminie 7 dni od daty wykrycia) zgłosić w okresie Gwarancji pisemnie na adres

mailowy: info.pl@leifheit.com wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja na

podstawie Gwarancji”. Do reklamacji prosimy zawsze załączyć dowód zakupu

reklamowanego Produktu– na przykład w formie elektronicznego potwierdzenia

zakupu, faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 

16. Zgłoszenie wady Produktu w ramach Gwarancji powinno zawierać opis stwierdzonych wad Produktu oraz zdjęcia lub filmy dokumentujące stwierdzone wady.

 

17. Leifheit rozpatrzy zgłoszenie reklamacji w ramach Gwarancji na podstawie przesłanych

dokumentów oraz opisu wad, zdjęć lub filmów dokumentujących stan Produktu i

stwierdzone wady. W przypadku gdy na podstawie zdjęć Leifheit nie będzie mógł

stwierdzić zakresu, charakteru wad i rozpatrzyć reklamacji, a także w przypadku braku możliwości dostarczenia zdjęć lub filmu umożliwiającego ocenę stanu Produktu lub jeżeli z innych względów konieczne będzie odesłanie Produktu w celu oceny jego stanu, Kupujący powinien przesłać zapakowany Produkt na koszt Gwaranta na adres:

OlzaLogistic- Leifheit AG,

ul. Kościuszki 33,

43-400 Cieszyn, Polska.

W takim przypadku koszt przesyłki zwracany jest przez Gwaranta w sposób ustalony

z Kupującym.

 

18. Leifheit poinformuje o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku odesłania Produktu na adres wskazany powyżej,

w terminie 14 dni od daty odebrania odesłanego Produktu, w zależności co nastąpi

później.

 

19. W razie uznania wady Produktu Leifheit dokona usunięcia uznanej wady poprzez bezpłatną wymianę Produktu na nowy wolny od wad lub wymianę części zamiennej Produktu na nową wolną od wad. Sposób usunięcia wady Produktu zależy od jej charakteru i zakresu.

 

20. W wypadku gdy nie będzie Produktu w aktualnej ofercie Gwaranta celem jego wymiany,

Kupujący otrzyma Produkt najbardziej zbliżony do zakupionego. Podobnie, jeżeli

naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Leifheit, może on dokonać wymiany na Produkt najbardziej zbliżony do zakupionego.

 

21. W razie uznania reklamacji Leifheit zobowiązuje się do wymiany Produktu na nowy wolny od wad (lub wymianę części zamiennej Produktu na nową wolną od wad) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Kupującego wadliwego Produktu (jego części zamiennej), a gdy to nie jest konieczne, od daty uznania reklamacji lub w innym terminie uzgodnionym z Kupującym.

 

22. Leifheit odmówi uznania reklamacji, jeżeli stwierdzi:

a. okoliczności, o których mowa w 12 i 13 powyżej;

b. wady inne niż wady tkwiące w sprzedanym Produkcie dotyczące uszkodzeń

wynikających z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych;

c. ujawnienie się lub powstanie wad po wygaśnięciu Okresu Gwarancji.

 

23. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wymiana Produktu lub wymiana części zamiennych na nowe została wykonana przez nieuprawiony do tego podmiot inny niż Leifheit.

 

24. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych,

przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Leifheit.

 

Odpowiedzialność

 

25. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji za wady Produktu, jeżeli powstały one z przyczyn innych niż tkwiące w Produkcie w dniu jego zakupu. W szczególności nie ponosi on odpowiedzialności, gdy Kupujący eksploatował lub konserwował Produkt niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, oddał go do naprawy osobom nieupoważnionym z pominięciem Gwaranta, sam je naprawiał, a także używał części zamiennych, pochodzących od innych producentów niż Gwarant.

 

Postanowienia końcowe

 

26. Gwarant nie wystawia duplikatów niniejszych Warunków Gwarancji.

 

27. Niniejsza Gwarancja obowiązuje w stosunku do Produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oficjalnym sklepie internetowym firmy Leifheit pod adresem: www.leifheitsklep.pl lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży u naszych dystrybutorów w Polsce.

 

Zespół Leifheit